Remedy Integritetspolicy

Pilates Forum Norden AB Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Remedy by Sthlm Pilates Center att du känner att det är roligt att komma och träna hos oss! Vi är måna om att du ska må bra och vi vill att du ska känna dig trygg när du tränar här. Detsamma gäller de personuppgifter du delar med dig av. Vi värnar om att de uppgifter du anförtror oss med hanteras på ett varsamt, transparent och lagligt sätt. Därför följer nedan information om hanteringen av dina personuppgifter så att du ska känna dig trygg och införstådd i hur dessa data används.

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter
Pilates Forum Norden AB (”Stockholm Pilates Center”, ”vi”, ”oss” och ”vår”), org. nr 556760-5992, med adress Surbrunnsgatan 44a, 113 48 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig
I din kontakt med oss på Remedy by Sthlm Pilates Center kommer du att lämna viss information till oss såsom exempelvis namn , personnummer (vid köp se nedan) och kontaktuppgifter. Dina personuppgifter har inhämtats direkt från dig eller från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter
Generellt
Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och skicka marknadsföring till dig. Denna kommunikation omfattar utskick av marknadsföring och information om oss (såsom exempelvis utskick av nyhetsbrev som du registrerat dig för) samt besvarande av frågor från dig (såsom exempelvis när du kontaktar oss eller ställer oss en fråga via våra sociala mediekanaler, de formulär vi tillhandahåller på vår hemsida eller via e-post). Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att tillhandahålla information du efterfrågat från oss, upprätthålla en affärsrelation med dig eller din arbetsgivare och/eller tillhandahålla eventuellt material och/eller kommunicera med dig rörande information som vi tror kan vara av intresse för dig. Vill du veta mer om hur vi gjort denna intresseavvägning är du välkommen att kontakta oss. Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi istället dina uppgifter för ovan angivna ändamål med stöd av ditt samtycke.

Vidare behandlar vi i tillämpliga fall dina personuppgifter för ändamålen fotografering och filmning av träning för intern och extern publicering i våra kanaler. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet och nå ut till andra intressenter med relevant information och kunskap om våra utbud.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy är i vissa fall ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. I den mån du inte tillhandahåller dina personuppgifter till oss kan det inverka på vår möjlighet att uppfylla våra åtaganden till dig samt vår skyldighet att uppfylla de rättsliga förpliktelser som vi har att följa i relation till dig.

För dig som köper klippkort, bastu, behandlingar, plats på workshops/event hos oss, kommer vi att be dig om dina personuppgifter.
Utöver de generella uppgifter som framgår ovan behandlar vi dina personuppgifter i tillämpliga fall på följande sätt.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • Som kund till oss samt vid nyttjandet av våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter för administration och fullgörande av vårt avtal med dig, så som bokning/avbokning/ombokning av träning och betalning.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: 

 • Uppfylla vår skyldighet att föra bokföring enligt bokföringslagen (1999:1078).
 • Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumenträttsliglagstiftning.

För dig som inte ännu är kund men bokar träning hos oss
Utöver de generella uppgifter som framgår ovan behandlar vi dina personuppgifter i tillämpliga fall på följande sätt.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås:

 • Vid bokning av träning hos oss samt vid nyttjandet av våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter för administration och fullgörande av vårt avtal med dig, så som bokning/avbokning/ombokning av träning och betalning.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • Uppfylla vår skyldighet att föra bokföring enligt bokföringslagen (1999:1078).
 • Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumenträttsliglagstiftning.

För dig som är ansluten till oss som fristående tränare, leverantör eller anställd hos leverantör
Utöver de generella uppgifter som framgår ovan behandlar vi dina personuppgifter i tillämpliga fall på följande sätt.

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen administration och fullgörande av avtalsförhållande. Den rättsliga grunden varierar beroende på din relation till oss, om vi har ett direkt avtal med dig sker behandlingen med stöd av avtalsförhållandet vi har med dig. Om vi istället behandlar dina uppgifter med anledning av att vi har ett avtal med din arbetsgivare, sker behandlingen med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna administrera avtal och fullgöra våra skyldigheter gentemot din arbetsgivare.

Vidare behandlar vi uppgifter om anlitade tränare för att publicera informationen om dem internt och externt i våra kanaler. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse av att marknadsföra vår verksamhet och nå ut till andra intressenter med relevant information och kunskap om våra utbud.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 • Uppfylla vår skyldighet att föra bokföring enligt bokföringslagen (1999:1078).

Vår användning av Cookies
När du använder vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter i form av exempelvis IP-adress genom Cookies. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att ge dig en bra användarupplevelse av vår hemsida och vårt kommersiella intresse av att få information om besökarna på vår hemsida. Läs mer om våra cookies.

Vilka som kan få tillgång till dina personuppgifter
Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till den. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns laglig grund till det.

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden är:

 • Tränare som är kopplade till oss men utgör självständiga juridiska personer och alltså inte är anställda hos oss får information om deltagare vid gruppträning och personlig träning.
 • IT- och systemleverantörer samt support för våra system och molntjänster.
 • Ekonomiska förvaltare.

Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden. Dessa mottagare är sådana som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling:

Tillhandahållare av betallösningar så som Nets och Swish.

 • I tillämpliga fall banker eller myndigheter.
 • Inkassoföretag.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

Lagringstid för dina personuppgifter
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Nedan följer en beskrivning över hur länge vi lagrar dina personuppgifter:

 • Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning för ändamålet att kommunicera med dig behandlas så länge ärendet pågår eller ändamålet består.
 • Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis och varierar beroende på ditt förhållande med oss: a) om du prenumererar på utskick från oss behandlar vi dina uppgifter tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick, b) om du har en kundrelation till oss, och inte prenumererar på något av våra utskick, behandlar vi dina personuppgifter max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick, c) om du inte är aktiv kund hos oss, och inte heller prenumererar på något av våra utskick, behandlar vi dina personuppgifter som längst tre (3) månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.
 • Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram till dess att du återkallar ditt samtycke.
 • Dina personuppgifter som vi behandlar för ändamålen fotografering och filmning av träning för intern och extern publicering i våra kanaler bevaras så länge vårt berättigade intresse samt ändamålen kvarstår. Samma lagringstid gäller för den behandling vi utför för ändamålet att publicera informationen om tränare internt och externt i våra kanaler.
 • Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller din arbetsgivare behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera och fullgöra avtalsförhållandet. Upphör din anställning hos vår kund/leverantör eller uppdraget gentemot oss avslutar vi vår behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information från dig eller vår kund/leverantör. Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av allmänna preskriptionsregler enligt preskriptionslagen (1981:130).
 • Uppgifter om dig som är medlem behandlas fram till dess att du avslutar medlemskapet eller annars begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi raderar dock alltid ditt konto om du har varit inaktiv i 12 månader.
 • Personuppgifter som behandlas för att uppfylla vår skyldighet att föra bokföring behandlas enligt bokföringslagen (1999:1078) i sju (7) år.
 • De uppgifter vi behandlar om dig och dina köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstift¬ning behandlas i enlighet med gällande lagar.
 • Gallringsfrister för våra cookies framgår specifikt av vår cookiepolicy som du kan läsa här.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen, www.datainspektionen.se, eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Våra kontaktuppgifter
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per e-post hello@remedysthlm.com

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Pilates Forum Norden AB den 20 juli.