Medlemsvillkor

 

Allmänna villkor för medlemskap och träningsprodukter
Remedy by Stockholm Pilates Center

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor för medlemskap och träningsprodukter (”Medlemsvillkoren”) gäller mellan dig (”Medlemmen”, ”du”, ”din” ”ditt” ”dina”) och Pilates Forum Norden AB, org. nr. 556760-5992 (”Remedy by Stockholm Pilates Center”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) vid köp av medlemskap och träningsprodukter som tillhandahålls av oss. Dessa Medlemsvillkor utgör tillsammans med https://www.remedysthlm.com/integritetspolicy/ Medlemsavtalet. Medlemsavtalet gäller under den tid du har ett giltigt medlemskap.

2. Villkor för köp
När du genomför ett köp hos oss, accepterar du samtliga villkor som omfattas av Medlemssavtalet och som du erhåller vid köp. Avtal om köp ingås först när vi skriftligen har bekräftat din beställning och du har fått orderbekräftelse per e-post. Vid köp av träningsprodukt gäller vissa produktspecifika villkor som varierar beroende på vilken träningsprodukt du väljer. De produktspecifika villkoren för olika träningsprodukter hittar du under fliken ”buy & book” på vår webbplats https://pilatescenter.brponline.se/#/webcategories samt i den köpbekräftelse som du får av oss via epost när du genomfört ditt köp.
Vid köp av någon av de träningsprodukter som Remedy by Stockholm Pilates Center tillhandahåller, ska även de produktspecifika villkoren för din träningsprodukt gälla och äga företräde framför dessa Medlemsvillkor vid motstridigheter.”

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

3. Medlemskap i Remedy by Stockholm Pilates Center
• Medlemskap är personligt och kan endast utnyttjas av den enskilda medlemmen.

• Medlemskap kan inte överlåtas.

• Medlemskap kan sökas av personer som har fyllt 13 år. Om medlemmen ännu ej fyllt 18 år, krävs att medlemskapet skriftligen godkänns av målsman, god man eller förvaltare.

• Du förbinder dig att följa https://www.remedysthlm.com/ordningsregler/ (“Ordningsregler”).

• Remedy by Stockholm Pilates Center har rätt att neka medlemskap till sökande som inte uppfyller företagets krav för medlemskap.

4. Medlemmens ansvar
• Träning sker på egen risk och under eget ansvar.

• Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd, är sådant att de utan risk kan delta i Remedy by Stockholm Pilates Center aktiviteter.

• Medlemmen ansvarar för att alltid medta det personliga medlemskortet vid gruppträning och vistelse i Remedy by Stockholm Pilates Centers lokaler.

• Medlemmen är skyldig att delge Remedy by Stockholm Pilates Center ändringar som kan vara av väsentlig betydelse för medlemskapet.

5. Ändringar av öppettider och utbud
• Remedy by Stockholm Pilates Center förbehåller sig rätten att vid behov göra mindre ändringar beträffande öppettider, utrustning och schemaplanering för gruppträning samt tränare.

• Remedy by Stockholm Pilates Center förbehåller sig rätten att stänga av vissa delar av lokalerna vid behov, t.ex. vid mindre renovering, reparation, underhåll och servicearbeten samt internutbildning.

• Remedy by Stockholm Pilates Center förbehåller sig rätten att ändra datum för workshop, event och kurser eller ställa in planerad workshop, event, kurs beroende på antal anmälningar eller andra omständigheter som ligger utanför Remedy by Stockholm Pilates Centers ansvarsområde.

6. Giltighetstid och upphörande av medlemskap
• Medlemskapet gäller fr.o.m. inköpsdatum t.o.m. 1 år efter det att giltighetstiden på din senast köpta träningsprodukt löper ut. T.ex. om du köper en träningsprodukt med giltighetstid i 6 månader, löper ditt medlemskap ut 1 år efter det att de 6 månaderna har löpt ut.

• Om du vill avsluta ditt medlemskap är det tillåtet. Uppsägningstiden är 2 månader. Avslut av medlemskap innebär även att du tas bort från Remedy by Stockholm Pilates Centers kunddatabas. Uppsägning sker skriftligt.

• Vid längre tids sjukdom (som kan styrkas genom uppvisande av intyg) sker i första hand en frysning av medlemskap/träningsprodukt, vilket innebär att det förlängs med den tid som du inte kan använda ditt medlemskap eller din träningsprodukt. Under särskilda omständigheter, då en förlängning ej är möjligt, kan en Medlem ansöka om förtida upphörande av medlemskapet samt återbetalning av träningsprodukt. Ansökan sker i enlighet med punkt 8 (Förlängning av medlemskap eller träningsprodukt på grund av särskilda omständigheter) nedan.

• Remedy by Stockholm Pilates Center har rätt att tillfälligt eller permanent säga upp medlemskap/träningsprodukt med omedelbar verkan om du väsentligen bryter mot Medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av Remedy by Stockholm Pilates Center vidtar rättelse inom 14 dagar eller annan tid som anges nedan om,
   – Medlemmen ej betalat för sitt medlemskap eller andra ev. kostnader och att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits.
   – Medlemmen bryter mot Ordningsreglerna eller anvisningar utfärdade av Remedy by Stockholm Pilates Centers personal så att risk för ohälsa, person- eller sakskada för Medlemmen eller annan kan uppstå.

7. Priser, prisändringar och betalning
Aktuella priser för träningsprodukter hittar du alltid på vår webbplats under https://www.remedysthlm.com/pricing/ Samtliga priser är angivna inklusive moms.
Remedy by Stockholm Pilates Center kan ändra pris på medlemskap/träningsprodukt. Prisändringar sker dock inte retroaktivt, vilket innebär att du betalar det pris som gällde när du genomförde ditt köp.
Vid köp i Remedy by Stockholm Pilates Centers anläggning kan betalning ske via kontokort eller via swish. Vid köp på vår webbplats, kan betalning ske enligt något av de betalningsalternativ som finns tillgängliga på webbplatsen.
Vid försenad betalning, äger Remedy by Stockholm Pilates Center rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag samt administrativa avgifter och inkassokostnader.

8. Förlängning av medlemskap eller träningsprodukt på grund av särskilda omständigheter
Medlemskap och samtliga träningsprodukter kan frysas (och därmed förlängas) eller sägas upp med omedelbar verkan vid särskilda omständigheter. För att ett medlemskap eller en träningsprodukt ska förlängas krävs att skada, sjukdom eller graviditet kan styrkas genom uppvisande av intyg som anger orsak samt tidsintervall för frysning av medlemskapet/träningsprodukten. Till giltigt intyg räknas intyg utfärdat av läkare, barnmorska, naprapat eller likvärdig behandlande yrkeskår. Ansökan om förlängning ska ske innan giltighetstiden på aktuellt medlemskap/träningsprodukt har löpt ut. För medlemmar som går kurs avser sista datum för giltighet kursens slutdatum. Förlängning uppgår till lägst 30 dagar och högst 365 dagar.

9. Ångerrätt vid distansköp
Vid köp av träningsprodukter utanför Remedy by Stockholm Pilates Centers lokaler, har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från den dag du har erhållit orderbekräftelse (”Ångerfristen”). Om du har använt ditt medlemskap eller träningsprodukten du har köpt, kommer vi att göra ett avdrag motsvarande den tid du har använt medlemskapet/träningsprodukten från det beloppet som ska återbetalas.
Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Remedy by Stockholm Pilates Center innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla [ditt namn], [din adress], [fakturanummer], [mobil], [e-postadress] och vilket medlemskap/vilka träningsprodukter du ångrar om beställningen innehåller flera. Meddelandet kan skickas via post eller e-post till den adress som anges på vår webbplats. Du kan även använda den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här eller kontakta oss så skickar vi dig en blankett.
Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig (med avdrag för eventuell användning enligt ovan). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

10. Meddelanden
All information skickas till dig på den e-postadress som du har angivit i Medlemsavtalet eller senare har meddelat oss.
Om du vill kontakta oss, kan du alltid nå oss på följande kontaktuppgifter:

Remedy by Stockholm Pilates Center
Artillerigatan 26
114 51 Stockholm

Telefon: 08-30 65 40
E-post: hello@remedysthlm.se

11. Ansvar
Remedy by Stockholm Pilates Center ansvarar inte för person- eller sakskada som orsakas av dig eller annan Medlem i samband med vistelse i Remedy by Stockholm Pilates Centers lokaler.
Remedy by Stockholm Pilates Center ansvarar dock för sakskador som orsakas av felaktiga eller undermåliga träningsredskap om det beror på Remedy by Stockholms Pilates Centers personals underlåtenhet eller vårdslöshet.

12. Force Majeure
Om Remedy by Stockholm Pilates Centers fullgörande av sina åtaganden väsentligen förhindras eller försvåras på grund av en omständighet som Remedy by Stockholm Pilates Center inte kunnat råda över eller som skäligen kunnat förutses, undvikas eller övervinnas ska detta utgöra grund för befrielse avseende Remedy by Stockholm Pilates Centers skyldighet att utge skadestånd och från andra påföljder. Befriande händelse enligt ovan innefattar bl.a. brand-, vatten- eller annan större skada på Remedy by Stockholm Pilates Centers anläggning, strejk, lockout, krig, terrorhot eller naturkatastrof.
Om Remedy by Stockholm Pilates Center är förhindrad att uppfylla sina åtaganden under en sammanhängande period uppgående till minst 3 månader, ska Medlemmen äga rätt att skriftligen säga upp Medlemsavtalet med omedelbar verkan.

13. Klagomål, tvister och lagval
Remedy by Stockholm Pilates Center strävar alltid efter att du som Medlem ska känna dig nöjd med ditt medlemskap. Om du vill framföra klagomål eller synpunkter till oss, är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du under punkt 10 (Meddelanden) ovan.
Medlemsavtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

14. Ändringar av Medlemsvillkoren
Remedy by Stockholm Pilates Center förbehåller rätten att ändra Medlemsvillkoren. Vid ändring av Medlemsvillkoren meddelas Medlemmen om detta senast 2 månader innan ändringen träder ikraft. Väljer Remedy by Stockholm Pilates Center att ändra Medlemsvillkoren har Medlemmen alltid rätt att säga upp Medlemsavtalet. Om Medlemmen säger upp Medlemsavtalet, upphör det att gälla dagen före ändringens ikraftträdande. Medlemmen har även rätt till en återbetalning av avgiften för träningsprodukten motsvarande den tid som återstår att nyttja sedan uppsägningen träder ikraft. Uppsägning ska ske inom 14 dagar från det att du har informerats om ändringarna.

15. Behandling av personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy som finns tillgänglig på vår hemsida (läs mer på https://www.remedysthlm.com/integritetspolicy/)